Tünel'in Açılış Töreni
A-
A+

Tünel’in açılış merasimi 17 Ocak 1875 tarihinde yapılmıştır. Bu vesile ile büyük bir tören düzenlenmişti. Tören öğle vakti başlıyacağı halde bundan çok daha önceki saatlerde Galata ve Beyoğlu ‘nda büyük bir kalabalık birikmişti. İnsanlar bir yandan törenin yapılmasını beklerken diğer yandan araba ve yaya olarak tören yerlerine gelen üst düzey davetlileri seyrediyorlardı. Kış mevsiminde olunmasına rağmen hava oldukça güzeldi. Bu arada seyirciler arasında Türk kadınlarının da çok sayıda olarak bulunmaları dikkati çekiyordu. Beyoğlu istasyonunun içi ve dışı fevkalade güzel bir şekilde süslenmişti. Orkestra müzik çalıyor, üniformalı görevliler sağa-sola koşuşturuyor, makinelerin gürültüsü ise diğer hepsini bastırıyordu.

 
Törende Osmanlı Devleti ‘ni temsilen Nafi a Nazırı Ethem Paşa , Maliye Nazırı Kabuli Paşa , Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa , Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa , Evkaf Nazırı Kemal Paşa , Lübnan Valisi Rüstem Paşa , Gümrük Müdürü Galip Bey , İstanbul Şehremini Kadri Bey , Adliye Nezaretinden Rıfat Bey , Hariciye Nezaretinden Parnis Efendi ile Beyoğlu Mutassarrıfı ve Galata Kaymakamı hazır bulunuyordu. Yabancı temsilcilikler de en üst düzeyde törende yer almışlardı. İngiliz Sefi ri Henry Elliot adına Konsolos Philip Françis törende yer alırken diğer sefi rler bizzat hazır bulunuyordu. Bu çerçevede Avusturya Sefi ri Kont Zichy , Alman Sefi ri Baron de Werther , Rusya Sefi ri İgnatieff , İran Sefi ri General Muhsin Han ile Fransa , Belçika , İtalya hükümetleri temsilcileri törene gelmişlerdi. Bunların yanında malî ve ticarî çevrelerin tanınmış simaları da hazır bulunuyorlardı.
Tünel şirketi, İstanbul temsilcisi Baron de Ferlekersahbm , Genel Müdür Willam Albert ve diğer görevliler tarafından temsil ediliyordu. Fakat önemli bir eksiklik de hemen göze çarpmaktaydı. Tünel projesini ortaya koyan, bu konuda gerekli izinleri alan, sonra da yapımı adeta tek başına gerçekleştiren Henri Gavand törende bulunmuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla, o ana kadar süren bütün çabaların semeresini tam görecekken şirket tarafından görevden uzaklaştırılması Gavand ‘ı bir hayli gücendirmişti. Açılış töreni, vagonların davetlilerle dolu olduğu halde Beyoğlu ‘ndan Galata ‘ya gidişi ve geri dönüşü ile başladı. Bu sırada müzik onlara eşlik ediyordu. Vagonlar birinci ve ikinci mevki olarak düzenlenmiş ve ışıklandırıl mıştı. Ön vagonda hayvan, eşya ve arabalara tahsis edilmiş bir platform mevcuttu. Tünel’in içine girince hafif bir serinlik kendini hissettiriyordu. Saat bire doğru davetlilere Beyoğlu istasyonunda mükellef bir yemek verildi. Şirket Müdürü William Albert , yemekte bir konuşma yaptı, kadehini Sultan Abdülaziz‘in sıhhatine kaldırdığını söyleyerek başladığı konuşmasında Albert, hükümdar lı ğının başından itibaren Sultan Abdülaziz‘in geniş imparatorluğunun iyiliği için azami surette gayret gösterdiğini, bu amaçla, halkın refahına yönelik başlıca yatırım olan ulaştırma hizmetlerini geliştirdiğini, en nihayetinde ise eski Bizans ‘ın iki mahallesini birbirine bağlayan yeraltı demiryolunun imtiyazını verdiğini belirtmiştir.
Albert konuşmasının sonunda, Tünel’in İstanbul ‘da birbiri ile kaynaşan doğulu ve batılı unsurlar arasındaki dostluğu pekişterecek yeni bir bağ olacağını ifade etmiştir. Daha sonra şirketin İstanbul temsilcisi Baron de Foelekersahmb söz alarak Padişahın en eski müttefi ki olması hasebiyle İngiltere Kraliçesi nin sıhhatine kadehini kaldırdığını, Tünel şirketi nin, Türkiye için pratik yarar sağlayacak bir eserin gerçekleştirilebilmesi amacıyla İngiliz girişimciliği sayesinde kurulduğunu ve mutlu sona ulaşıldığını belirtilmiştir. Şirket temsil ci sinden sonra İstanbul‘daki diplomatların duayeni olan Rusya Sefiri General İgnatieff söz almıştır. İgnatieff, şirketin gerçekleştirdiği bu hizmetten dolayı meslekdaşları adına teşekkürlerini bildirmiş, Galata‘dan Beyoğlu ‘na giden birçok insanın aşması gereken yorucu rampanın giderilmesinden memnuniyetini ifade etmiş ve Tünel‘deki iniş-çıkışların başarılı olması temennisinde bulunmuştur.
Bilahare Nafi a Nezareti mühendisi Ritter , Tünel‘in yapımını gerçekleştiren Gavand sıhhatine kadeh kaldırılmasını teklif ederek, kendisinin hazır bulunma ma sın dan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, yapmış olduğu zor ve yorucu çalışma lar dan övgü ile söz etmiştir. Bu konuşmalardan sonra tören sona ermiş ve davetliler dağılmışlardır.
 
 
 
 
 
 
İETT Tünel Sayfa Başına Dön